Saada päring

Kontaktivorm

Hotellid

Iga kvaliteetse klienditeeninduse kogemuse algus algab heast turvalisusest. Hotellid osutavad terviklikku teenust külalistele. Hea teenindusega peab kaasnema põhjalik turvalisus. Külaliste turvalisus on hotelli edu lahutamatu osa, sest puudulik turvakontseptsioon võib tekitada külalistele hulgaliselt riske ja kahjustada hotelli mainet.

Turvalahendus sisaldab: võtmete ja uste kontroll, personali tuvastamise meetmed, vastuvõtu turvalisus, koridoride jälgimine, volitamata või kahtlaste isikute tuvastamine.

Levinumad riskid

 • parkimiskorralduse rikkumine
 • suitsetamine vales kohas
 • tulekahjud
 • joobes isikud
 • teenuste eest mitte tasumine

Turvateenus hotellis erineb oluliselt turvateenusest muudel valveobjektidel, mistõttu Tellija ootus võimalikule uuele teenuspakkujale, et ettevõte viiks ennast täpselt kurssi kõigi hotelli turvateenusega seotud asjaoludega ja arvestaks nendega igapäevaselt.

 • Hotelli teenuseid kasutavad kliendid, kelle jaoks on olulised kvaliteet ja usaldusväärsus. Nimetatud väärtused kehtivad ka turvateenuse osutajale.
 • Turvateenuse osutajal peab olema piisav võimekus, maht ja kogemus (turvatöötajate arv, ettevõtte ajalugu, kogemus) kvaliteetse teenuse osutamiseks.
 • Teenuse osutajal peab olema vajalik garantii oma tegevusele või tegevusetusele (kindlustuskaitse).
 • Kogu pakutav teenus peab olema lahendatud komplekselt (k.a. patrullekipaaži reageerimise võimekus).
 • Turvateenuse mahtude vajaduse muutmine või asendamise vajadus võib tekkida ootamatult, millega peab teenuse osutaja arvestama.
 • Turvateenus peab olema „nähtamatu“, samas peab pakkuma hotelli külalisele kui ka personalile turvatunnet.

Protsess

Koostöös leiame parima turvalahenduse.

1

Riskianalüüs ja info kogumine

Informatsioon on saadud kliendiga kohtumisest ja hanke kutse dokumendist. Esmane hinnang ja pakkumus.

2

Detailne pakkumine

Vajaduste detailsem määratlemine koostöös kliendiga. Parandatud pakkumise kokkuvõte ja esitlus.

3

Kinnitamine

Lõpliku turvalahenduse kinnitamine. Turvalahenduse teostamine ja elluviimine järgneb ülemineku perioodil.

4

Monitooring

Järjepidevate turvaalaste ettepanekute tegemine, turvalisuse monitooring.

Teenused, mida soovitame

Mehitatud valve

Valveobjektil oleva turvatöötaja eesmärk on ohuolukordade ennetamine ning vajadusel nende operatiivne lahendamine. Samuti täidab töötaja esindusfunktsiooni, olles abiks külastajatele ja personalile.

Kliendi peamine kontaktisik on laialdaste kogemustega turvajuht, kes lisaks turvateenuse otsesele korraldamisele on kliendile abiks ka muude turvalisusega seotud küsimuste lahendamisel.

Tehniline valve videotoega

Valvesüsteemi signaalid ja videovalvesüsteemi pilt on ühendatud juhtimiskeskusega. Häiresignaali saabumisel kontrollitakse juhtimiskeskuses edastatavat videopilti ja vajadusel saadetakse objektile patrullekipaaž.

Valvesüsteemi signaalid ja videovalvesüsteemist tulev pilt ühendatakse Viking Security teenindus-juhtimiskeskusega. Häiresignaali saabumisel Viking Security teenindus-juhtimiskeskusesse, vaadatakse koheselt valveobjektilt edastavat videopilti. Kui häire põhjust ei ole võimalik videost tuvastada või kui avastatakse kahtlane või ohtlik olukord objektil, saadetakse välja lähim patrullekipaaž, kes selgitab välja häire põhjuse ja vajadusel võtab objekti enda valve alla. Juhtunust informeeritakse valveobjekti kontaktisikuid ning ohuolukorras ka politseid ja Päästeametit.

Tuleohutusteenus

Pakume mitmeid tuleohutusteenuseid, mille hulgast aitame valida Teie vajadustest lähtuva lahenduse.

 • Evakuatsiooniõppused
 • Evakuatsiooniskeemid
 • Tuleohutuskoolitused
 • Tuleohutuse haldusteenus
 • Tuleohutusaruanne

Ajutine mehitatud valve

Lühiajaline mehitatud valveteenuse osutamine valveobjektil. Võtame soovi korral kliendi üritusel enda kanda kõik, mis on seotud turvalisusega.

Võta ühendust

Jäta meile oma kontaktid, et saaksime ühendust võtta ja leida Sinu vajadustele vastava turvalahenduse.

Suhtle võtmeisikuga

Küsi pakkumist või lisainformatsiooni.

Nõustame ja aitame meeleldi kõigis turvaalastes küsimustes.

Saada sõnum

Kontaktivorm