Saada päring

Kontaktivorm

Uus kutsestandard

Alates tänasest (11. detsembrist) kehtivad uuendatud turvatöötaja ja turvajuhi kutsestandardid. Mõlema standardi puhul on korrigeeritud struktuuri, täpsustatud sõnastust, ajakohastatud turvavaldkonna mõisteid ning lisatud olulisemate terminite selgitused.

Märkimisväärsemaks muudatuseks võib pidada valitavate tööosade (kompetentside) loomist. Lisaks nii-öelda põhikutse omandamisele on soovi korral võimalik tõendada täiendavaid teadmisi ja oskusi. See tähendab, et turvaettevõte saab luua lisandväärtust, tagades töötajatele mitmekülgsema väljaõppe. Samuti on kutsestandardi uuendatud struktuur selgem suunis turvateenuse tellijale – sõltuvalt missuguste erioskustega turvatöötajat vajatakse.

Valitavad tööosad turvatöötaja, tase 3* kutsel on:

  • Inkassatsioon;
  • Isikukaitse;
  • IT-vahendite kasutamine turvatöös;
  • Juhtimine ja juhendamine.

Turvajuht, tase 5* kutse omandamisel saab lisaks valida järgnevad tööosad:

  • Inkassatsioon;
  • Isikukaitse;
  • IT-vahendite kasutamine turvatöös;
  • Turvatöötajate esmaõppe ja täienduskoolituse ettevalmistamine ning läbiviimine.

* Tase 3 ja 5 on Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tähised, mis väljendavad kutse keerukust.

Eespool nimetatud pädevused osaliselt küll sisaldusid varasemates kutsestandardites, kuid seekordne töögrupp jõudis tõdemusele, et need eeldavad spetsiifilisemat ja põhjalikumat väljaõpet, kui kutseõppes seni läbi viidud. Valitava pädevuse omandamiseks ette nähtud koolituse läbimisel ja vastava eksami sooritamisel lisatakse see märge n-ö põhikutset tõendavale tunnistusele.

Kutsestandardite uuendamise töögruppi kuulusid erinevate turvaettevõtete, teenuse tellijate, kohaliku omavalitsuse ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad. Aeg-ajalt oli koosolekutel külalisi Sisekaitseakadeemiast ja isegi spetsialiste IT valdkonnast. Mõistagi, kui seltskond on nõnda mitmekesine, siis arusaamad turvavaldkonna kutsestandarditest ei pruugi kattuda. Õnneks suunasid kogu projekti SA Kutsekoda koordinaator Maris Vaht ja Eesti Turvaettevõtete Liidu (ETEL) tegevjuht Andre Lilleleht, kes aitasid neid erinevaid vaateid ühtseks tervikuks liita. Töögrupis osales aktiivselt ka Viking Security AS koolitusjuht Juhan Aia, kes hindab kogemust kõrgelt: „Kogu protsess oli üsna põnev. Usun, et see avardas nii minu kui teiste osaliste erialast mõttemaailma. Kutsestandardid on olulised pidepunktid ühildamaks turvateenuse sisulist poolt ja tellija ootusi.“

Kevadest saadik toimunud töögrupi koosolekud on vilja kandnud, kuid suurem töö on veel ees, sest tagada tuleb kvaliteetsed kutse-eksamiks ettevalmistavad koolitused. Juhan Aia sõnul on oluline roll Turvaettevõtete Liidul. Turvavaldkonna ekspertide koostöö tulemusena tagatakse turvatöötajatele ühtne, kõrgel tasemel ja kaasaegne väljaõpe.

Turvavaldkonna koolituste ja kutsete omandamise kohta leiab infot Eesti Turvaettevõtete Liidu kodulehelt: www.etel.ee/kvalifikatsioon

Laialdasemat teavet kutsesüsteemi, -standardite, kvalifikatsiooniraamistiku jms kohta pakub SA Kutsekoda (www.kutsekoda.ee). Samalt lehelt on ka juurdepääs kutseregistrisse, kust igaüks saab kontrollida isikul kutsetunnistuse olemasolu.