Automaatsed tulekahjusignalisatsioonisüsteemid (ATS)

Projekteerime, paigaldame ja hooldame automaatsed tulekahjusignalisatsioonisüsteeme (ATS) vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja normdokumentidele. Pikaajaline kogemus keskmiste ja suurte objektide ATS süsteemide välja ehitamisel on andnud selles vallas head teadmised.

ATS eesmärk on teavitada hoones viibivaid inimesi võimalikust tulekahju ohust võimalikult varajases staadiumis. ATS tuvastab tulekahjule iseloomulikke tunnuseid (suits, temperatuur, leek). Nende tuvastamisel käivitatakse häireväljundid (helisignaal, valgussignaal), et inimesed saaksid võimalikult varakult võimaliku ohu tekkides evakueeruda. Vastavalt Siseministri määruses nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ toodule on ATS kohutuslik kõikides rahvarohketes hoonetes.

Igapäeva töös puutume enim kokku järgnevate ATS süsteemidega seotud nimedega: Esser, INIM, JunoNet, Mavigard.

Gaaskustutussüsteemid

Projekteerime ning hooldame serveriruumide ja kommunikatsioonisüsteemide kaitseks mõeldud gaaskustutussüsteeme. Gaaskustutussüsteemid (sh sprinkler-, vesiudu, vaht- ja pulberkustutus) tagavad kiire tule kustutamise, mis hoiab ära suurema tulest põhjustatud kahju tekkimise.